Bloggen är flyttad

BLOGGEN ÄR FLYTTAD HIT:
http://noboytoy.wordpress.com/

2013-07-20

Fakta om underhåll, del 1

Jag kommer nu att redovisa fakta om underhållsstöd för barn, baserat på Försäkringskassans undersökning "Särlevande föräldrar och deras barns boende och underhåll". Materialet är på 104 sidor, dvs tämligen omfattande, varför jag kommer att dela upp detta under flera inlägg.

Angående undersökningen:
"Försäkringskassan har undersökt hur särlevande föräldrar reglerar underhåll för sina barn, hur barnen bor och hur samarbetet fungerar mellan föräldrarna."

Olika begrepp:

Boförälder

Den förälder som bor varaktigt med barnet. Gäller i den här rapporten både
föräldrar som får underhållsstöd från Försäkringskassan och de som får
underhållet privat.

Bidragsskyldig förälder

Den förälder som inte bor varaktigt med barnet och är skyldig att betala
underhållsbidrag. Gäller i den här rapporten både föräldrar som betalar
underhållet via Försäkringskassan och de som betalar underhållet privat.

Underhållsstöd

Samhällets stöd till barn till särlevande föräldrar. Underhållsstödet är avsett
att täcka halva barnets normalbehov. Kan betalas ut om den bidragsskyldige
föräldern inte betalar underhåll eller betalar lägre än 1 273 kronor. Underhållsstödet
administreras av Försäkringskassan och uppgår i dagsläget till
maximalt 1 273 kronor per barn och månad.

Underhållsbidrag

Betalas av en bidragsskyldig förälder till barnets uppehälle. Underhållsbidraget
styrs av civilrättsliga regler i Föräldrabalken. Ingen myndighet
ansvarar för underhållsbidrag. Bidraget fastställs genom dom eller avtal.

Notera här, skillnaden mellan underhållsstöd och underhållsbidrag. Underhållsstöd är det underhåll för barnen som sköts via Försäkringskassan (maxbelopp 1273 kr). Underhållsbidrag är det underhåll för barnen som sköts mellan föräldrarna, utan Försäkringskassans inblandning.

"Sedan 2002 har regeringen haft målet att underhållet för barn till särlevande föräldrar i större utsträckning ska regleras direkt mellan föräldrarna, istället för via Försäkringskassan.
 
Skäl som anförts för detta är att det blir billigare för staten, att det är bra för barnets kontakt med den underhållsskyldiga föräldern och att många barn skulle troligen få ett högre underhåll om underhållsbidrag beräknades. I Försäkringskassans regleringsbrev för 2009 förtydligades målet något till att ”Försäkringskassan ska verka för att separerade föräldrar i större utsträckning på egen hand reglerar underhållet för barnet.”

"Under de senaste åren har andelen föräldrar som löser underhållet utan Försäkringskassans medverkan ökat. År 2010 reglerade cirka 70 procent av föräldrarna, som hade ekonomisk möjlighet
att bidra till sina barns försörjning, underhållet själva."

I takt med att fler och fler separerade föräldrar uppmanas att lösa, och försöker lösa underhållet för barnen utan FK:s inblandning, minskar också den tillförlitliga statistiken kring hur föräldrarna lyckas med detta. Den här undersökningen bygger tex endast på telefonintervjuer.

Hur barnen skulle få en bättre kontakt med den underhållsskyldiga föräldern genom att föräldrarna löser underhållet utan FK:s inblandning, vet jag inte..? Det låter väldigt märkligt. 

Det visar sig också, i den här undersökningen, att de flesta barn inte alls får ett högre underhåll bara för att föräldrarna löser underhållet sins emellan:

"Några av utredningens huvudresultat är att många föräldrar har dåliga kunskaper om rättigheter och skyldigheter i fråga om underhåll och saknar stöd i dessa frågor. Underhållsstödets 1 273 kronor är det vanligaste beloppet även bland de föräldrar som sköter underhållet själva. Sambandet mellan föräldrarnas inkomster och storleken på underhållet är mycket svagt. Det finns barn som inte får något underhåll alls trots att de borde ha rätt till det."

"Om särlevande föräldrar fick mer kunskap om rättigheter och skyldigheter i fråga om underhåll och kunskap om vad barn kostar samt stöd i att beräkna underhållsbidrag skulle sannolikt den ekonomiska situationen förbättras för många barn."

Mer fakta:

"Om barnet bor huvudsakligen hos den ena av föräldrarna efter en separation ska den andra föräldern betala underhållsbidrag. Bor barnet lika mycket hos båda föräldrarna (så kallat växelvist boende) behöver ingen av föräldrarna betala underhållsbidrag. Storleken på underhållsbidraget ska bestämmas utifrån barnets behov och föräldrarnas ekonomi.

Om den förälder som ska betala underhållsbidrag inte gör det har barnet rätt till underhållsstöd från Försäkringskassan. Det finns tre olika former av underhållsstöd, fullt underhållsstöd, utfyllnadsbidrag och underhållsstöd vid växelvist boende."

"Ungefär 45 procent av barnen till särlevande föräldrar får någon form av underhållsstöd
via Försäkringskassan, dvs. högst 1 273 kronor. Hur mycket barnen med underhållsbidrag får saknas uppgifter om."

"Omkring 60 procent av barnen med separerade föräldrar bodde enbart hos sin mamma och ytterligare ett par procent bodde större delen av tiden med sin mamma. Mindre än 20 procent bodde hela eller större delen av tiden med sin pappa."

Det verkar som om de bidragsskyldiga föräldrarna har stora svårigheter att betala för sina barn:

"De senaste fem åren har bidragsskyldiga betalat in mellan 1 och 1,3 miljarder kronor per år direkt till Försäkringskassan och cirka 400–500 miljoner kronor per år har betalats in via Kronofogdemyndigheten. Totalt utbetalades cirka 3,5 miljarder kronor i underhållsstöd under 2010 vilket innebär att av allt underhållsstöd som betalades ut återbetalades ca 45 procent."

Det som förvånar i denna undersökning, är att bara runt 85% av barnen får något underhåll överhuvudtaget:

"Mer förvånade är kanske att bara 85,2 procent av de exklusiva boföräldrarna uppger att de tar emot underhåll för barnet. Av de frånvarande föräldrarna uppger på samma sätt bara 86,5 procent
att de betalar underhåll."

"Dessa personer befinner sig, enligt vad de själva uppger, utanför Försäkringskassans system för underhållsstöd och förklaringen till att så många exklusiva boföräldrar inte tar emot något underhåll är sannolikt mycket varierande. De kan t.ex. vara separerade föräldrar med mycket olika inkomster, föräldrar som har varsitt barn boende hos sig etc.

"Men det kan också vara föräldrar som faktiskt har rätt till underhåll men som har en så konfliktfylld relation till den andra föräldern att de inte förmår komma överens om underhållet. Många föräldrar i fokusgrupperna uppger omständigheter liknande dessa. De vill helt enkelt inte förvärra relationen till den bidragsskyldiga föräldern med diskussioner om ekonomi."

Det växelvisa boendet har ökat under senare år och huruvida ett växelvist boende alls fungerar beror förstås mycket på hur nära varandra, föräldrarna bor:

"Undersökningen visar att det växelvisa boendet bland barn till särlevande föräldrar har ökat kraftigt. Det är nu den vanligaste enskilda boendeformen samtidigt som det är ungefär lika vanligt att barnen bor mest hos eller enbart med den ena föräldern."

"Det växelvisa boendet är den vanligaste boendeformen för barn mellan 3 och 14 år. För barnen över 14 år är det vanligast att barnet bor mest hos den ena föräldern. Många föräldrar i fokusgrupperna uppgav att äldre barn i hög grad påverkar sitt eget boende och att de när de bli äldre tröttnar på att bo växelvist."

De separerade föräldrarna har tydligen svårt att enas om hur mycket den underhållsskyldige föräldern bidrar med, utöver det belopp som överenskommits;):

"Av de mottagande föräldrarna anger 23,5 procent att den andra föräldern bidrar utöver den ordinarie transaktionen med i genomsnitt 445 kronor. Av de betalande föräldrarna anger 70,2 procent att de bidrar med i genomsnitt 942 kronor utöver den ordinarie transaktionen. De mottagande och betalande föräldrarna har således väldigt olika uppfattningar om huruvida den andra föräldern hjälper till ekonomisk utöver det ordinarie underhållet."

"Det extra stödet kan vara både pengar till en viss vara eller att den bidragsskyldiga föräldern köper en vara till barnet utan att blanda in den andra föräldern. Baserat på vad föräldrarna har uppgett i fokusgrupperna verkar det vara klart vanligast att den bidragsskyldiga föräldern köper en vara direkt till barnet. Påfallande många bidragsskyldiga föräldrar har sagt att man gärna gör så för att veta exakt vad de extra pengarna går till."

Att den förälder som är boendeförälder lägger ned betydligt mycket mer tid än den andre på barnen och får mindre fritid över för sig själv, är sällan något som föräldrarna tänker på och som alltså inte värderas alls, i pengar. Det finns dock en trend bland ungdomar, att de tar upp denna fråga till diskussion:

"Den som tar huvudansvaret för barnen lägger ner mycket tid. Tid som den andra parten inte lägger ner och som denne kan använda för att t.ex. tjäna pengar eller lägga på sig själv. Detta är dock ingenting som över huvud taget någon av föräldrarna tar upp till diskussion eller som värderas i
pengar. Däremot reflekterade ungdomarna kring det." 

Det uppstår naturligtvis konflikter/frågor och diskussioner mellan föräldrarna angående underhållsbidraget för barnen och många boendeföräldrar menar att de saknar både stöd, kunskap och argument för att kunna kräva mer än "normen" för sina barns räkning (dvs 1273 kr), av den bidragsskyldige föräldern:

"Underhållsstödets 1 273 kronor upplevs som en norm som Försäkringskassan har beslutat om. Gemensamt för flera av de underhållsskyldiga var att de betalade exakt 1 273 kronor. Bland de boföräldrar som får underhållsbidrag så är det få som får ett belopp som är högre än 1 273 kronor. Ett par boföräldrar har för att höja underhållsbidraget anlitat advokat och gått till domstol. Flera boföräldrar uppger att de inte har känt till möjligheten att höja underhållsbidraget utan trott att det är 1 273 kronor som gäller. Man har också inte haft råd att anlita advokat. Ett par av de tillfrågade får 1 273 kronor lite då och då och vet egentligen aldrig när pengarna kommer.

"Min äldste sons pappa gjorde klart för mig att jag inte skulle bli rik på hans pengar och han sa att jag inte skulle få ett öre mer än 1 273 kronor. Han gick på Försäkringskassans summa. I dag tjänar han ganska bra men han betalar ändå det lägsta."
(Boförälder utanför underhållsstödet)

De underhållsskyldiga föräldrarna tycker också att de saknar riktlinjer för hur mycket de skall betala för sina barn och dessutom uppgav många att de inte vill försörja sina barn, om de inte får umgänge med dem:

"Det finns underhållsskyldiga som upplever Försäkringskassans underhåll som ett maxbelopp och de betalar ogärna något utöver de utgifter som rör barnet/barnen. En anledning till det som några uppgav var att de inte får träffa sina barn. Hos en del föräldrar ses dock underhållsstödsnivån som en miniminivå som inte täcker utgifterna för barnet/barnen. Det finns även underhållsskyldiga föräldrar som betalar kostnaderna för större utgifter som t.ex. mobiltelefon, vinterkläder, fritidsaktiviteter osv.

Gemensamt för flera boföräldrar var att de upplever underhållsstödsnivån, eller”Försäkringskassans
norm” som några uttryckte det, som ett hinder i diskussionen kring underhåll eftersom de underhållsskyldiga oavsett argument alltid hänvisar tillbaka till det beloppet.

”Jag vill ha en avskalad information kring vad det kostar att ha barn. Mina 500 kanske inte räcker länge. Man kanske får en helt annan känsla inför det man betalar då.”
(Underhållsskyldig utanför underhållsstödet)

”När jag inte får träffa min son känns det som skit att jag ska betala. Det är stressigt att inte få träffa honom och sedan pröjsa. Det är som att stå med en jätteglass i handen och inte få smaka”.
(Underhållsskyldig utanför underhållsstödet)

Flera av de underhållsskyldiga föräldrarna anser att det är en självklarhet att försörja sina barn men inte, om de känner att de inte har råd. Flera av dem, vill också ha kontroll över vart deras pengar går, om de skall vilja medverka till sina barns försörjning:
 
"Flera av de underhållsskyldiga anser att det är mer eller mindre självklart att betala underhållsbidrag för sina barn om man har ekonomiska resurser till det. Viktigt är dock att ha en viss kontroll över att pengarna går till barnen och deras behov och inte till boföräldern och dennes behov. Oron över att pengarna går till boföräldern gör att man vill hålla nere underhållsbidraget."

”Jag köper hellre kläder till dottern än ger mamman cash i handen. Jag litar inte på att pengarna går till barnet”.
(Underhållsskyldig utanför underhållsstödet)

Fortsättning följer...
17 kommentarer:

 1. "Flera av de underhållsskyldiga föräldrarna anser att det är en självklarhet att försörja sina barn men inte, om de känner att de inte har råd. Flera av dem, vill också ha kontroll över vart deras pengar går, om de skall vilja medverka till sina barns försörjning:"

  Ord som dessa kan göra mig galen. Det handlar alltid om kontroll och om männens/pappornas vilja. Bara att uttrycka att de inte vill hjälpa till med försörjningen av sina barn om de inte har råd? Nähä, men mamman ska ha råd i alla lägen och skulle denna pappa säga samma sak under den tid förhållandet var igång? Nej så klart inte även om sådana stolpskott också finns. Det är förbanne mej helt vansinnigt att det som gällde under förhållandet inte gäller för att man inte längre delar samma tak. Ansvaret för barnen finns ju kvar vare sig man bor ihop eller inte! Ord som de ovan visar så tydligt alltför många pappors slappa och ointresserade hållning till sina barn.

  Ta tex detta korkade uttalande; ”Jag köper hellre kläder till dottern än ger mamman cash i handen. Jag litar inte på att pengarna går till barnet”.
  Men han måste ju ha litat på den då han levde tillsammans med barnet och mamman för jag tvivlar starkt på att det var mannen som införskaffade kläder mat och annat.
  Dessutom, att uttrycka sig som han gör är så lågt och verkar som om han vill ge sken av att mamman skulle strunta i barnets behov och endast se till sig själv. Det är ett mycket fåtal mammor som agerar på det sättet. Vi vet däremot att större delen av pappor gör just så. Struntar i barnets behov och ser endast eller mest till sig själv. Något som blir än mer tydligt den dag då familjen splittras.


  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, visst är det konstigt? Vi vet ju alla att de "underhållsskyldiga" främst är pappor. De papporna som har uttalat sig i undersökningen, anser tydligen att de bara skall betala för de barn de själva har valt att sätta till världen, OM de har råd...?

   ..."självklart att betala underhållsbidrag för sina barn OM man har ekonomiska resurser till det."

   Men om ingen av föräldrarna "har råd", dvs "ekonomiska resurser" - får barnet svälta ihjäl då och bo på gatan..? Varför skaffade männen barn öht - trodde de att det var gratis att ha barn? Jävligt konstig inställning, tycker jag.

   Sen det där med att de måste veta vart pengarna går? Tror de att mamman låter barnet bo i en koja utanför huset utan el och vatten, nakna och frusna och svälta ihjäl, medan hon själv roar sig för pengarna, eller vad? Vad fasen räcker 1200 kronor till idag?

   Så sant som du skriver, Bella. "Ansvaret för barnen finns ju kvar vare sig man bor ihop eller inte!"
   Radera
  2. För att inte tala med den idiotiske bidragsskyldige som på allvar verkar tro att 500 kr räcker för att försörja ett barn?

   Eller de bidragsskyldiga som påstår att de inte "får" träffa sina barn? Det beror sannolikt på deras egen olämplighet och i vilket fall, så behöver deras barn mat, kläder och boende för att överleva.

   Radera
  3. Måste tillägga ännu en sak. Det finns nog risk för att FK drar sig ur helt, så småningom och att underhållet får skötas helt och hållet av föräldrarna själva.

   Det finns flera faror med det.
   Det ena är att det inte finns någon tillförlitlig statistik över underhållens storlek, var barnen bor, vem som betalar vad (och inte betalar) och allt kring detta. Inte minst för oss feminister, är detta allvarligt, eftersom vi inte kan se hur det står till med jämställdheten inom föräldrarskapet. Vi får då förlita oss på den här typen av tfn-undersökningar i bästa fall och redan nu finns få uppgifter att tillgå kring hur föräldrarna hanterar underhållsbidraget sins emellan.

   Det andra är naturligtvis i vilken sits mammorna och barnen hamnar, om de inte ens kan koppla in FK vid behov då papporna vägrar betala. Samt deras möjligheter att förhandla fram ett bra avtal med män som är mycket ovilliga att betala och kanske till och med hotar sina barns mammor för att slippa betala någonting alls.

   Radera
  4. Spelar det någon roll? Det är ju faktiskt en välanvänd metod för att få förlikning i mål om underhållsbidrag, pappan (oftast) betalar lite mer mot att han får kvitto på att pengarna används till barnet. T.ex. att pappan betalar räkningar från ridskola, optiker m.m. och kanske sätter in pengar på barnets sparkonto.
   Pengarna hamnar där de ska och den betalande är nöjd, medan boendeföräldern får samma belopp disponibelt ur sina egna pengar.

   Vad gäller det här att inte ha råd så är det ju så att boendeföräldern "aldrig" hamnar under risknormen eftersom denne då får försörjningsstöd som beräknas på familjens storlek. Men försörjningsstöd omfattande underhållsbidrag kan man inte få.

   Radera
  5. Anonym 12:23: Nu förstår jag inte vad du menar riktigt? Vad är det som inte spelar någon roll? Att vissa pappor enligt undersökningen, kräver kvitto om de skall betala något för barnen?

   ..."boendeföräldern "aldrig" hamnar under risknormen"

   Det gör inte den bidragsskyldige heller.

   Jag förstår inte riktigt vart du vill komma med din kommentar..?

   Radera
  6. Jag bara undrade vad det spelade för roll. Kan inte den bidragsskyldige betala räkningar lika väl som att ge ut reda pengar? (Det är något som ofta leder till att det betalas mer, så jag har bara sett det som positivt).

   Den bidragsskyldige gör ju det om denne ska betala underhållsbidrag, detta täcks nämligen inte av försörjningsstödet (får man försörjningsstöd så ska ju nämligen FK betala minimibeloppet).

   Radera
  7. Anonym 14:25:

   Har någon här påstått att det spelar roll om pappan betalar räkningar eller ger ut reda pengar? Vad opponerar du dig emot...?

   Du påstår att det skulle leda till att pappan "betalar mer"? Källa på det?

   Den bidragsskyldige döms aldrig till att betala ett högre underhåll än att han klarar av att överleva naturligtvis. Eller påstår du något annat?

   Radera
  8. Jag opponerar mig emot kritiken mot "Flera av dem, vill också ha kontroll över vart deras pengar går"

   Källan är bara min erfarenhet av att sådana överenskommelser brukar leda till förlikning.

   En dom om underhållsbidrag är ju alltid baserad på en ögonblicksbild av parternas ekonomi. Dessa kan ju efter domen få både sämre och bättre ekonomi.
   Men nu var det inte vad jag avsåg, utan att den bidragsskyldige skulle hamna under riksnormen om denne var tvungen att betala oavsett sin ekonomiska situation.

   Radera
  9. Anonym 14:47
   "Jag opponerar mig emot kritiken mot "Flera av dem, vill också ha kontroll över vart deras pengar går""

   Pengarna går till barnens boende, mat, hygien, medicin, el och vatten, kläder osv och det är förstås en ohållbar situation om en boförälder skulle visa kvitto på allting som hen inhandlar för barnens räkning. De flesta bidragsskyldiga betalar bara 1200 kronor i underhåll, så det finns ingen som helst anledning att ifrågasätta att dessa pengar går till att täcka barnens kostnad. Barn kostar betydligt mer än så.

   "Källan är bara min erfarenhet"

   Tyvärr, din påstådda "erfarenhet" som källa, är ingen källa och därmed bortser jag från ditt påstående.

   .."att den bidragsskyldige skulle hamna under riksnormen om denne var tvungen att betala oavsett sin ekonomiska situation."

   Det finns ingen bidragsskyldig som måste betala en viss summa underhåll, oavsett dennes ekonomiska sits.

   Radera
 2. Om FK skulle dra sig ur helt blir den ekonomiska katastrofen ett faktum för många ensamstående mammor. Men jag ser också en annan risk, den att många kanske väljer att stanna i ett uruselt förhållande för att säkra den ekonomiska tryggheten men med det följer annat lidande än det ekonomiska. Inga barn och inte heller deras mammor mår särskilt bra i ett dåligt förhållande. Att kanske tvingas stämma pappan för att förmå honom att betala, tror jag kommer bli svårt för många. Dels kostar advokater en del och dels är det en slitsam process rent psykiskt. Försvinner FK så har vi en ny kvinnofälla, den att kvinnor kanske inte vågar lämna sin idiot till man och vem vet, det kanske är syftet. Det har ju klagats en del på att fler och fler väljer att leva som singlar, att vi har för lite (hetero)sex osv.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tror detsamma, Bella. Utan FK kommer mammor att få det svårt. Men, men det finns andra vägar att gå för att lösa alla de här familjeproblemen, om makthavarna verkligen ville. De lagar och regler som vi har idag är lastgamla, omoderna och det skulle behövas en total reform i familjepolitiken. Jag talar om en total reform där man även tittar över skattelagstiftningen.

   Jag har inte tillräcklig kunskap och inte heller betalt;) för att tänka ut ekonomiska lösningar men skulle kunna tänka mig att underhållbidrag tex dras direkt från pappans lön och att sammanboende föräldrar fördelar kostnaden sins emellan för föräldrarledighet, utebliven lön, pension, SGI, A-kassa och liknande genom att tex föra över inkomst från den ene till den andre.

   Radera
  2. Makthavarna har alltid och har alltid haft som syfte att göra kvinnor beroende av män. De måste lära sig, en gång för alla, att män inte är ett bihang till kvinnor, utan självständiga individer.

   Radera
  3. Advokaten kostar ju inget eftersom det är barnen som blir förälderns motpart och förutsatt att barnen inte har höga inkomster eller stora förmögenheter så får de rättshjälp utan rättshjälpsavgift.

   Då har man ju sedan också en dom, så man kan söka verkställighet hos kronofogden och få underhållet utmätt direkt.

   Radera
  4. Anonym 12:18: Jag tror faktiskt att du har fel i detta. Vad jag vet så krävs särskilda skäl för att få rättshjälp med tex underhållsbidrag?

   Radera
  5. "Vad gäller underhållsfrågan är hållningen mycket restriktiv och
   rättshjälp medges i princip aldrig, utan barnet får i princip nöja sig med det statliga underhållstödet."

   Från "Rättshjälp och rättskydd i familjerättsliga tvister"

   Radera
  6. Anonym; Jo då advokaten kostar och det blir föräldern/mamman som får betala.
   Skulle själv stämma pappan till ett av mina barn då han med Sveriges lagars hjälp kunde låta bli att stå för sin del av försörjningen för dottern. Tro mig, jag vet av egen erfarenhet. Tyvärr

   Radera