Bloggen är flyttad

BLOGGEN ÄR FLYTTAD HIT:
http://noboytoy.wordpress.com/

2013-03-01

SMER är oseriösa

Sveriges regering har, på bekostnad av skattebetalarna, givit Statens medicinsk-etiska råd (SMER), i uppdrag att utreda frågor kring vad SMER kallar "assisterad befruktning". Som ni säkert har läst i tidningarna, så har SMER i sin rapport kommit fram till att bl.a surrogatmoderskap, även kallat kontrakterat havandeskap, bör tillåtas i Sverige. SMER ger regeringen rådet att utarbeta ett nytt regelverk för att kunna genomföra bl.a detta.

I rapporten framgår, att en minoritet av ledamöterna har motsatt sig förslaget om bl.a surrogatmoderskap. Antal ledamöter i SMER är åtta stycken:

"Beslut om denna rapport har fattats av ledamöterna Kjell Asplund (ordförande), Chatrine Pålsson Ahlgren, Helena Bouveng, Sven-Olov Edvinsson, Anders Henriksson, Elina Linna, Barbro Westerholm och Anders Åkesson."

Man kan ställa sig frågan, vad som har föranlett denna utredning och vad syftet med den är?

SMER:

"Att få bli förälder är för många människor grundläggande för meningsfullheten med livet. Bland de som önskar få barn är uppskattningsvis 10-15 procent ofrivilligt barnlösa av en eller annan anledning.

" Att ofrivillig barnlöshet är ett problem för många är en av utgångspunkterna i den här rapporten."


"Allt fler ofrivilligt barnlösa söker sig till andra länder för att få tillgång till metoder som inte finns i Sverige, exempelvis surrogat-moderskap, insemination för ensamstående kvinnor eller donation av befruktade ägg. På senare tid har det ställts krav på att dessa metoder ska bli tillåtna även i Sverige."
Frågan man kan ställa sig är vilka det är, som "på senare tid har ställt krav"?

Om vi tittar närmare på den ofrivilliga barnlösheten, så framgår det av SMER:s rapport att 14% av landets kvinnor är barnlösa. Av dessa är 30% ofrivilligt barnlösa, dvs 4%.

Anledningen till att 4% av landets kvinnor är ofrivilligt barnlösa, kan vara många. Det kan handla om ensamstående kvinnor som gärna vill ha barn men som inte har funnit någon lämplig partner eller som anser sig inte ha tillräcklig ekonomi för att skaffa barn. Det kan handla om kvinnor som har en partner men där någon av parterna är infertil och som inte har övervägt tanken på vare sig adoption eller IVF, utan funnit sig i sin situation. 

Frågan som uppkommer är då hur många av dessa 4% ofrivilligt barnlösa kvinnor som återstår och som efterfrågar kontrakterat havandeskap, dvs surrogatmoderskap?

Skulle de kvinnor som återstår vara så pass många, att regeringen tillsätter en kostsam utredning och till och med är beredda att börja experimentera med surrogatmoderskap i landet?

SMER har i sin rapport inte presenterat några som helst underlag för hur många av dessa 4% kvinnor det kan röra sig om, som skulle kunna tänka sig att råda bot på sin ofrivilliga barnlöshet via surrogatmoderskap, vilket jag finner mycket anmärkningsvärt.

Vi vet också att bland dessa 4% ofrivilligt barnlösa kvinnor, finns det ensamstående kvinnor. Om ensamstående kvinnor som vill använda sig av "assisterad befruktning", tex spermadonation skriver SMER:

"I mars 2012 tog en majoritet i riksdagen beslutet att ensamstående kvinnor ska ges rätt till assisterad befruktning. Regeringen gavs då i uppdrag att snarast återkomma med lagförslag i frågan. Rådet (SMER) vill framhålla vissa frågor av etisk karaktär som bör beaktas vid verkställande av regeringens beslut om att ensamstående ska ges möjlighet till assisterad befruktning."

Det är nu det börjar bli verkligt intressant. SMER fortsätter:

"Dessa frågor handlar bl.a om olika konsekvenser av ensamståendes tillgång till olika behandlingsmetoder. Assisterad befruktning för ensamstående bör föregås av en särskild bedömning utifrån ett barnperspektiv, där bl.a kvinnans sociala nätverk skall beaktas. "

"Rådet vill framhålla att det är viktigt att omgående stödja forskning och uppföljning av barn som tillkommer genom assisterad befruktning för ensamstående kvinnor. Det är viktigt att följa upp psykologiska och sociala utvecklingen hos dessa barn för att i god tid kunna förutse om det finns behov av särskilda instanser och stöd till denna grupp."

För SMER, som till och med är villiga att experimentera med surrogatmoderskap i landet, med allt vad det innebär, är det alltså inte lika självklart att ensamstående kvinnor skall kunna inseminera sig via spermadonation. SMER problematiserar istället gruppen ensamstående kvinnor och menar att kvinnans "sociala nätverk" mm måste granskas, innan det kan bli aktuellt för ensamstående kvinnor att skaffa barn på detta sätt.

Detta finner jag mycket anmärkningsvärt av flera skäl, inte bara pga att ensamstående kvinnor problematiseras på detta, i det närmaste löjeväckande sätt, medan surrogatmoderskap och "beställarna", de blivande föräldrarna samt barnen av kontrakterat havandeskap, inte gör det. 

Det finns  nämligen gott om studier att tillgå, som bekräftar att ensamstående kvinnor är minst lika fullgoda föräldrar som ett heterosexuellt par. Det finns studier som till och med visar att barn som växer upp med bara en mamma eller två mammor, mår mycket bättre än barn som växer upp i heterofamiljer. Barn med en eller två mammor, riskerar inte att utsättas för sexuellt våld i familjen. Barn med en eller två mammor riskerar heller inte, i samma omfattning, att bevittna eller utsättas för familjevåld, som oftast män i heterofamiljer är upphov till. Barn med en eller två mammor, visar tvärtom mycket god social utveckling och riskerar att drabbas av färre sjukdomar, varav tex anorexi är en.

Eftersom gruppen "ofrivilligt barnlösa kvinnor", som efterfrågar surrogatmoderskap, inte kan vara särskilt stor och SMER dessutom problematiserar gruppen ensamstående kvinnor, så kan vi dra slutsatsen att det  är fullständigt osannolikt att kvinnor är den grupp som "på senare tid har ställt krav". Vilka finns då kvar, som efterfrågar surrogatmoderskap? Enligt SMER:s rapport är det: ensamstående män, homosexuella män och transgender-personer. Av detta kan vi dra slutsatsen att den största gruppen som "har ställt krav" är ensamstående män och homosexuella män.

SMER problematiserar alltså ensamstående kvinnor, som tex via spermadonation föder sina egna genetiska/biologiska barn och som enligt studier också tar väl hand sina barn medan SMER inte alls problematiserar gruppen homosexuella män, ensamstående män eller transgender-personer som föräldrar och som vill använda sig av surrogatmödrar, med allt vad detta innebär och med den bristande forskning som finns, kring hur barnen i dessa familjer mår?

Är inte SMER:s slutsatser ytterst anmärkningsvärda och till och med fullständigt hårresande?

I de mänskliga rättigheterna ingår inte att få egna biologiska barn. Det är inte människors "rättighet" att få bli föräldrar. Man kan ställa sig frågan, sedan när det är mäns rättighet att få bli föräldrar? Män kan inte ge liv, män kan inte föda barn och det har män aldrig kunnat. Skall då kvinnor och barn i kontrakterat havandeskap, riskera att utsättas för enorma faror och risker för att hjälpa homosexuella män, transgender-personer och ensamstående män, att bli föräldrar?

Kvinnolobbyn beskriver det väl i sin replik i SVD:
"Gränsen för hur långt vi kan gå för att tillfredsställa människors barnlängtan måste dras vid människohandel."

Förutom att man starkt kan ifrågasätta hela syftet med SMER:s rapport, alltså påståendet att "ofrivillig barnlöshet är ett problem för många" så uppfattas också
rapporten som häpnadväckande partisk, till surrogatmoderskapets fördel. Man framhåller förvisso att forskingen kring "surrogatbarn" och alla deras inblandade föräldrar är bristande, men man finner alla möjliga och omöjliga argument för att belysa fenomenet på ett positivt sätt, alltmedan man problematiserar den hjälp som redan finns att få idag, tex adoption och IVF. Alltmedan man finner alla möjliga och omöjliga argument för att förringa och förminska de problem, risker och faror som surrogatmödrar och deras barn kan tänkas drabbas av, samt de samhälleliga konsekvenser detta kan få. SMER hänvisar bl.a till en studie, som starkt kan ifrågasättas, där man jämförde surrogatmödrar med "vanliga" mammor och som visar att "surrogatmödrarna i större utsträckning var modigare, mer frispråkiga och mer tävlingsinriktade. De hade också en lägre nivå av stress och upplevde mindre frustration."

SMER uttalar vikten av, i resonemanget kring att kvinnor skall få laglig "rätt" att agera som surrogatmödrar (åt män?) att: "kvinnor bör i enlighet med principen om självbestämmande och autonomi ha möjlighet att själva bestämma över sina kroppar."

Därav kan man tycka att debatten kring surrogatmoderskap, som är något som bara angår kvinnor, också skall föras av uteslutande kvinnor och utan mäns inblandning? Så långt har SMER inte tänkt, då hälften av ledamöterna som har satt sina namn på denna pinsamma rapport, är män. Så långt har SMER inte tänkt, då den forskning som de hänvisar till i sin rapport, är utförd av en majoritet män. Om SMER vill leva som de lär, dvs att kvinnor skall ha bestämmanderätt/beslutanderätt och tolkningsföreträde om/över sina egna kroppar så bör män inte blanda sig i lagstiftningen, vad gäller kvinnors kroppar, överhuvudtaget.

För att få någon som helst trovärdighet, bör SMER i sin nästa rapport, redovisa hur många ofrivilligt barnlösa kvinnor, som kan tänka sig att använda sig av surrogatmödrar. När SMER kommer fram till att det inte är kvinnor som är den stora gruppen som efterfrågar kontrakterat havandeskap, surrogatmödrar, så bör SMER argumenta för, varför kvinnor skall agera som surrogatmödrar åt män. 

Rådet man kan ge till regeringen och alla andra inblandade, är att slänga denna rapport i soporna. Den är partisk, i det närmaste löjeväckande och resultatet är ett utslag av främst manliga åsikter, i frågan om kvinnors och barns kroppar. 

Tack så mycket för att jag, som kvinna, också fick vara med och betala för skräpet, herr Reinfeldt! 

 
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/kvinnors-kroppar-ar-inte-bara-en-behallare_7956336.svd
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/chatt-om-surrogatmoderskap_7954324.svd
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/tillat-surrogatmodrar-i-sverige_7953418.svd
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/tillat-kvinnor-bli-surrogatmodrar_4786221.svd
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/kvinnors-kroppar-ar-inte-handelsvaror_6923189.svd
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5457741
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=545624833 kommentarer:

 1. Ja det lär ju inte bli Philippa Reinfeldt eller någon av hennes kvinnliga polare som ställer upp med livmodern iaf. Det kommer givetvis vara kvinnor i behov av pengar, fattiga som låter sin kropp utnyttjas absolut i skenet av att de gör något bra. Det är inte riskfritt att vara gravid och inte heller riskfritt att föda ett barn. Den som får ta smällen vid ev komplikationer är ju knappast de som beställer ett barn.
  Jag blir så trött. Det är ingen rättighet att få barn. Vill man så gärna ha barn finns det redan födda barn som behöver vuxna i sina liv.


  SvaraRadera
  Svar
  1. SMER säger sig vara emot att pengar blandas in men vilka kvinnor vill genomgå graviditet och förlossning med alla de risker det innebär, utan någon som helst ersättning? Förlossningskomplikationer, bristningsskador, förlossningsdepression, högt blodtryck, graviditetsdiabetes och till och med död? 2-4 kvinnor dör varje år under graviditet/förlossning.

   Det finns naturligtvis en övervägande risk för "pengar under bordet" och det finns också risk för att "närstående" kvinnor som förväntas hjälpa män att bli pappor, inte alls är närstående. Vem skall kontrollera detta?

   Jag skulle föreslå, med tanke på hur vi länge har sett vilket kvinnoförakt som råder bland maktens män, att man tillsätter ett kvinnoråd där feminister, kvinnor ges makten att granska allt som "drabbar" kvinnor och barn och kan tänkas att drabba kvinnor och barn i samhället.

   Ett kvinnoråd som skall ges beslutande makt och som skall granska allt ifrån hur rättsväsendet behandlar kvinnor, till hur kvinnor framställs i reklam och annonser, till hur mammors och kvinnors ekonomiska situation ser ut, till hur kvinnor diskrimineras på olika områden, till hur kvinnors rättigheter tas tillvara av beslutsfattare, som består av en majoritet män.

   Radera
 2. Bra!
  Skicka detta till Reinfeldt och till Justitiedept som numera "äger" frågan.

  Regeringen "smög" över den från Socialdept till just Justititedept utan att säga varför.
  J***ligt skumt. Sedan kommer Smers rapport lagom efter att vi har glömt allt våld mot kvinnor i Indien och ska tycka synd om homomän som "tvingas" till Indien.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, jag vet att frågan "smögs över"? Undrar också varför?
   Mäns "önskan" kan inte ligga till grund för att utsätta kvinnor och barn för surrogatmödraskap. Det finns ingen rimlighet i detta alls. Män kan inte föda barn. Punkt. Kvinnor och barn skall inte utsättas för dessa risker, bara pga att män "önskar".

   Men vem blir förvånad? När kvinnor väljer bort män och alltfler kvinnor väljer att leva utan män i sina liv, så ser sig makten nödgad att ta till de mest absurda metoder för att tvinga kvinnor i lag med män.

   Nu genom att män skall kunna sig köpa sig kvinnor och barn. Precis samma retorik som män för i debatten om prostitution. Män önskar och det innebär att kvinnor och nu till och med barn, skall kunna köpas/beställas likt varor.

   Inte en tanke på vad det är som gör att kvinnor väljer bort män, att färre kvinnor vill ha barn och istället finna åtgärder för att lösa detta, om det nu är heterosexuella familjer man värnar om?

   Svaret på allt detta är jämställdhet. På alla plan. Män måste granska sin mansroll, finna lösningar för att göra sig själva genuint attraktiva för kvinnor. Det håller inte längre att tvinga kvinnor i lagstiftning, genom ekonomiskt förtryck eller med makt att leva med män. Det håller inte heller att lösa problemet åt män, genom att sälja kvinnor och barn åt män som inte själva lyckats göra sig attraktiva för kvinnor.

   Jag skall skicka över mitt inlägg till ansvariga.

   Radera
  2. Dom "smög" över den för att kunna lagstifta.
   För att det inte skulle vara en social fråga som Hägglund och KD skulle äga.
   Nu äger Ask den och moderaterna.
   Då kan man bara se Smers rapport som ett beställningsverk.

   På samma sätt som Lagrådets yttranden och Wersälls utredning om straffpåföljder.
   Det ger en samlad bild av en kvinnofientlighet som ska lagstiftas om.

   Radera
  3. Så är det naturligtvis, Shedlight!
   Det är rent för jävligt, jag kan inte i ord beskriva hur upprörd jag är.

   Radera
 3. Jag tror inte det finns särskilt många som vill genomgå en graviditet och förlossning utan att få något i gengäld och jag tror att det här, om det går igenom, kan bli inkörsporten till en trist handel gjord i smyg där pengar blir inblandade. Visst kan det finnas en och annan som kanske vill "hjälpa" sin syster eller bror men till antalet lär de bli mycket få. Har man redan barn så är man väl medveten om riskerna och om hur det sliter på kroppen. Jag har själv haft havandeskapsförgiftning mer än en gång och vet att det är inget som går att förutsäga. Vems blir ansvaret om det går riktigt illa, dvs att antingen dör både kvinnan och barnet eller så tvingas någon välja vem som ska få leva. Jag är däremot rädd att det här bli bara ännu ett sätt där kvinnors kroppar kan köpas och utnyttjas. Snacket om att inga pengar ska vara inblandade är nog mest till för att det ska låta fint.
  Ja, ett kvinnoråd vore mycket bra.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det här kommer att resultera i det som det alltid resulterar i, dvs en gigantisk exploatering av kvinnor likt den som vi har sett inom tex trafficking/prostitution, pornografi mm. Män som tjänar pengar på kvinnor och barn och där kvinnor och barn utnyttjas på de mest hänsynslösa sätt.

   Det finns förstås massor av frågor kring hur det här skulle hanteras men jag är dödstrött på att sitta och argumentera mot män, om varför kvinnor inte skall prostituera sig för män eller varför kvinnor och barn inte skall kunna köpas/beställas av män. Det får vara slut nu!

   Shut the fuck up och låt kvinnor föra kvinnors talan! Män klarar inte av att se till kvinnors behov i samhället utan att först tillgodose sina egna "behov". Det är ett problem som män har, som vi också har sett bevis för de senaste tusentals åren. Det är bara att se sig om i världen hur det går för kvinnor, när män utser sig till talespersoner för kvinnor och anser sig ha den slutgiltiga bestämmanderätten över kvinnor, barn och allas vårt jordklot. Det går åt helvete.

   Radera
  2. Ni har helt rätt allihop.
   Diskussionen bör inte ens föras.

   Radera
  3. Vi förstår alla att det inte är kvinnor som ligger bakom detta, dvs de enda som har rätt att yttra sig i frågan om kvinnors kroppar. Det stämmer alltså, MA - diskussionen bör inte ens föras men om det är som vi tror, så har det gått längre än så.

   Radera
  4. Då får vi allt sätta stopp för den då!

   Radera
 4. Alltså. Det är ju helt absurt! Hade ingen aning om det här, så jag tackar för att få ögonen öppnade (eller, egentligen hade jag ju föredragit de stängda - det är bekvämare så!). Vad kan man nu göra konkret för att försöka påverka att det inte genomförs? Helt galet att ensamstående mammor blir så skuldbelagda av att inte vara en fullgod familj av många anledningar såklart. Funderade dock på att om det innebär att man är en sämre familj när karln dragit för att han hittat någon yngre, snyggare förmåga utan barn? (Ja, jag är medveten om att så inte är fallet för alla par med barn, anser det ändå hända så pass ofta att det är en relevant fundering.)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Haha, visst är det bekvämare att låta bli att öppna ögonen, maowlin;).
   Det har jag märkt att kvinnor ofta är väldigt bra på, för övrigt:D

   Jag vet inte hur länge du har följt min blogg men ord som "absurt" och "horribelt" som jag själv brukar använda flitigt, räcker inte till längre för att beskriva situationen för kvinnor och barn. Jag skulle sträcka mig till att kalla det "fasansfullt".

   Det slås mot kvinnor och barn från alla håll nu, inte bara i Sverige. Debatter om inskränkt aborträtt, löneskillnaderna ökar mellan män och kvinnor, barn skickas för umgänge till fäder som förgriper sig på dem eller deras mamma, våldtäktsmän och barnvåldtäktsmän slipper undan straff i våra domstolar, debatter om att sexköpslagen skall avskaffas och nu kvinnor som skall ge bort (sälja?) sina barn till män.

   Den här rapporten går nästan inte att beskriva i ord, hur oseriös den är. Det är så tydligt som Shedlight skriver ovan, att den inte är menad att "väcka debatt" - den är ett rent beställningsjobb. Syftet kan inte missförstås, det handlar om att stärka mäns/pappors roll och förminska kvinnors/mammors roll i förhållande till barnen.

   Bara tanken att en ensamstående kvinna som föder barn genom spermadonation, skulle vara mindre lämpad att fostra sitt barn, än tex ett gaypar som anlitat en surrogatmamma, är fullständigt hårresande. Att SMER ens har mage att trycka dessa ord? Man kan säga att detta är ännu ett sätt att attackera moderskapet i syfte att stärka faderskapet.

   Som jag skrev i en kommentar hos MA så är det patriarkatet som visar dess fulaste ansikte och målet är detsamma som det var för hundra år sedan - att kontrollera kvinnan och reproduktionen för att stärka sin manliga/faderliga ställning. Kvinnor skall helst inte ges några andra möjligheter att försörja sig själva och sina barn än att:

   1. Leva med en man som tillhandahåller mat på bordet och tak över huvudet åt kvinnan och hennes barn.

   2. Prostituera sig för män.

   3. Sälja sina barn till män. (surrogatmödraskap)

   Vi vet ju alla att det är mammor som drar det tyngsta lasset när det gäller barnen, till och med i heterofamiljerna. Pappor som har enorma skulder för uteblivna underhållsbidrag, pappor som inte vabbar och som inte vill vara föräldrarlediga. Pappor som aldrig behöver tänka på att hålla reda på barnens tandläkartider, när nya kläder och skor behöver köpas, när kompisarna skall ha kalas och present måste inhandlas, när det är skolavslutning och fröken skall ges en blomma osv osv.

   Som sagt, ännu en hård attack mot moderskapet och mammor i Sverige sitter antingen och blundar eller också har de full sjå att ta hand om sina gubbar och barn? Jag förvånas oerhört över att inte fler kvinnor/mammor reagerar och protesterar när en sån som jag, som inte ens har egna barn, reagerar med fasa över vad som håller på att hända?

   Hur skall detta sluta?   Radera
 5. Nu finns det kvinnor som tycker om att vara gravida och vill gärna ge gåva av livet till någon som inte kan får det.

  Oh det finns redan idag många kvinnor som med risk för egen hälsa, de har någon grundsjukdom, som trotsar sina läkares rekommendationer och blir gravida i alla fall då de vill till varje pris få ett barn. Dessa kvinnor skulle nog kunna tänka sig en surugatmamma om möjlighet finns, så nog finns det flera kvinnor som skulle vilja att detta var en möjlighet.

  Själv så tycker jag inte att barn ska födas till varje pris. vi är för många på planeten och jag anser inte att få barn ska vara en rättighet. Jag skulle istället vilja införa körkort för att få barn och begränsa hur många barn som varje familj kan få ha. Först när vi har gjort det så kan jag tänka mig alla möjliga hjälpmedel ink Insemination, för att hjälpa barnlösa.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hmm: Det är fullständigt osannolikt att det är "många" kvinnor som har ställt krav på att legalisera surrogatmödraskap.

   Jag tycker inte att kvinnor skall ge bort eller sälja sina barn till vare sig kvinnor eller män. Det är oetiskt och det är inte för barns bästa. De som inte kan få barn, av någon anledning, kan offra sig och ta hand om alla barnen på barnhemmen runt om i världen, dvs adoption.

   Varje kvinna "måste" föda 2,1 barn för att nå full reproduktion, har någon räknat ut. Det finns naturligtvis ett intresse från makthavarna att kontrollera kvinnors barnafödande.

   http://www.scb.se/Pages/PressRelease____310406.aspx

   "Benägenheten att föda barn har ökat under de senaste åren. Det visar den summerade fruktsamheten som skattar antalet barn dagens kvinnor i genomsnitt beräknas föda under hela sitt liv. Under 2010 var denna siffra 1,98 barn per kvinna. För att nå full reproduktion behöver den summerade fruktsamheten överstiga 2,1."

   Radera
  2. nbt: Jag skrev inte att det är många som kan tänka sig det och det räcker med att det finns ett fåtal

   Dina siffror om 2,1 barn betvivlar jag inte men undrar vad du ville jag skulle förstå med dem?

   Radera
  3. Jag håller inte med om att det räcker att det kanske finns ett fåtal kvinnor som vill använda surrogatmödrar. Den stora gruppen som kommer att utnyttja detta, inte bara för egen del utan också kommersiellt, är män. Kvinnor och barn får betala priset.

   Radera
  4. Varför finns det inga altruiska män som avstår att kräva en fattig indiskas livmoder och bara ger henne pengarna? Utan att kräva något?

   Varför är altruism något kort man plockar fram när kvinnor ska nedvärderas till vandrande kärl? Trots att det är kvinnor, inte män, som är diskriminerade och förtryckta i världen, så lyckas man få in att gaypar "tvingas" åka till Indien. Det är en otroligt antifeminisk vokabulär som tagit över SVT och media!

   Radera
  5. nbt: Jag håller inte med dig att det är bara män som skulle vilja ha den här möjligheten. Jag skulle kunna ge dig en hel lista med kvinnor som med båda händer skulle ta chansen att ta sitt eget ägg och sin mans spermie, inplantera ett foster i en surrugat-mamma. Allt från de som med fara för liv och lem och som sagt mot läkares rekommendationer har blivit gravida ändå. Kvinnor med diabetes, ms och andra svåra sjukdomar. Vissa klarade inte heller graviditeten och dog. Dessa kvinnor skulle heller aldrig beviljas att få adoptera pga sin sjukdom.

   Men som sagt, jag tycker att planeten är överpopulerad så jag ställer mig tveksam ändå.

   Radera
  6. Hmm: har du läst mitt inlägg? Hur många kvinnor av de 4% ofrivilligt barnlösa kvinnorna i Sverige är sannolikt skulle kunna tänka sig att använda surrogatmödrar? Hur sannolikt är det att denna lilla grupp "har ställt krav" så pass att regeringen tillsätter en utredning? Det är är främst en "utredning" för män. Ensamstående och gaypar.

   Surrogatmödraskap är därför ungefär lika sjukt som när män talar om att legalisera bordeller. Det är inte kvinnor som köper andra kvinnor på bordeller.

   För övrigt tycker jag också att det är kvinnor som skall ha enväldigt beslutande makt ang kvinnors kroppar. Helt enkelt pga att män är jäviga i dessa frågor. Om kvinnor hade enväldigt makt så skulle vi inte ens föra en debatt i ämnet.

   Radera
  7. SL: håller med. Vi skall komma ihåg, som jag skrev till HMM, att det inte är kvinnor som lobbar och jobbar för att kvinnor tex skall prostituera sig för män. Visst finns kvinnor som tex Petra Östergren, men utan männen i dessa sammanhang, hade inte ämnen som kontrakterat havandeskap och legaliserade bordeller kommit på tal.

   Ingen kvinna skall ens behöva tänka tanken att ge bort eller sälja sina egna barn.

   Radera
  8. nbt: Jo jag har läst ditt inlägg. Din statisk går ut på dem som rent reproduktionsmässigt, dvs äggledare mm som fallerar. inte på dem som av andra orsaker tex diabetes inte borde skaffa barn.

   I USA så går detta att lösa utan att det får betalt. Även i Storbritannien, Finland mm.

   Om du tror att det främst är män som vill ha denna möjlighet så får du nog läsa på vilka det är i praktiken som gör det där det är lagligt. I Indien är det nog svårt då pengar är med i spelet. Där hitta du nog även kvinnor som, helt förkastligt, inte vill förstöra sina kroppar och låter då någon annan bära deras barn.

   Jag gissar på att det är fler kvinnor än män som vill ha barn till varje pris.

   Radera
  9. De kvinnor som återstår av de 4% ofrivilligt barnlösa i Sverige, som inte har möjlighet att skaffa barn vare sig via adoption eller tex IVF, kan sannolikt inte vara alls många. De kvinnor som har en skadad livmoder eller ingen livmoder alls, är ytterst få och inte heller är det säkert att de isf skulle välja surrogatmoder, istället för att avstå barn helt.

   Kvinnor som "inte vill förstöra sina egna kroppar" med graviditet och förlossning har gjort sitt val, de skall inte ha barn och de skall definitivt inte ges möjlighet att få andra kvinnor att ställa upp åt dem och ge bort/sälja sina barn.

   Det är definitivt män som kommer att exploatera kvinnor och barn via kontrakterat havandeskap, på samma sätt som inom prostitution/trafficking. Du kanske skall läsa på om "barnfabrikerna" runt om i världen, Hmm?

   Radera
  10. ngt: Vad ska jag säga. 0,3% av Sveriges befolkning motsvara 25 000 människor. Detta är dessutom ungefär så många kvinnor som lider av typ 1 diabetes.

   Radera
  11. Hmm: Jag vet inte varför du tror att kvinnor med diabetes inte kan föda barn? Det finns massor med kvinnor med diabetes som har fött barn och om de längtar väldigt mycket efter barn så är de nog villiga att utsätta sig själva för ev risker?

   Den grupp kvinnor, av 4% ofrivilligt barnlösa kvinnor, som är i avsaknad av livmoder eller en fungerande livmoder är inte många. Det är främst dessa kvinnor som isf skulle vara i "behov" av surrogatmödrar och många av dem kanske finner det lika oetiskt som jag och många med mig?

   Tror du på allvar att det är denna pyttelilla grupp kvinnor som nu har "ställt krav" på att legalisera surrogatmoderskap, så pass att regeringen tillsätter en utredning?

   Radera
 6. Jag tycker att det är en vidrig hantering. Det verkar som en trend också. Har jag inget barn är jag inte värd något, barnet blir en statuspryl. Med tanke på alla föräldralösa barn som finns som verkligen behöver någon som bryr sig så mår jag illa. Egoismen tar sig nya uttryck.

  Inte någon kan få mig att tro att det finns kvinnor i Sverige som gör detta utan pengar. Det finns utsatta och fattiga kvinnor även i Sverige. Ett nära förhållande till familjen krävs men det är väl lätt att ordna. Och en massa pengar under bordet.

  Med tanke på dessa avskyvärda barnfabriker som tex. i Asien får mig att tänka på andra barnfabriker under andra världskriget då kvinnor utan status användes till att föda fina ariska barn. I dagens barnfabriker köps surrogatmammor till vita familjer i väst.

  Jag läste att en familj får betala upp till 600 000 tusen kronor och en surrogatmamma får mellan 30 000 och 40 000 kronor. I vissa barnfabriker i Vietnam får kvinnorna knappt någonting.

  Sen kan det också bli en press på kvinnor att ställa upp för en kompis eller släktmedlem att ge sina ägg eller bli surrogatmamma.

  Kvinnor behandlas som vara och värre blir det i denna nyliberala värld där de starka härjar och då männen förstås. Och sen ska vi kalla alla för HEN som gör det ännu osynligare vad män har för sig.

  SvaraRadera
  Svar
  1. SQE: jag tror att många kvinnor/par skaffar barn bara för att det förväntas av en. Rådande normer. Kvinnor lärs från det att vi själva är barn, att livet går ut på att skaffa sig man och barn - då är den ultimata lyckan uppnådd för kvinnor:D. Normen är också två barn per kvinna, helt enligt de beräkningar som makthavarna har gjort för att nå "full reproduktion".

   Jag är också helt övertygad om att inga kvinnor går igenom graviditet och förlossning samt lämnar ifrån sig sitt eget barn, utan någon form av ersättning. Det finns stor risk för pengar under bordet och det lockar främst fattiga och utsatta kvinnor och deras män, förstås. Det finns många kvinnor som lever i heteroförhållanden med män, där de inte har någonting att säga till om, ens när det gäller sina egna kroppar, och där män ser sin chans att tjäna pengar på sina kvinnliga partners på detta sätt.

   Var det inte också i både Japan och Polen som man avslöjade barnfabriker, där unga kvinnor tvångsbefruktades/våldtogs för att sedan sälja barnen till pedofilnätverk? Den finns givetvis en stor risk för grov brottslighet och kriminalitet kring detta, inte bara ekonomisk sådan.

   Kvinnor och barn är inte handelsvaror som skall gå att köpa för pengar och inte heller skall de hanteras som bytesvaror. Det strider mot de mänskliga rättigheterna och är fullständigt förkastligt.

   Radera
 7. Nu är det ju inte direkt något experiment med Surrogatmödraskap.
  Surrogatmödraskap har funnits i över 30år i USA och nästan lika länge i England, det har funnits i Finland, Nederländer, Nya Zealand, Australien m.fl.

  Den absolut största majoriteten av barnlösa par som får hjälp att bli föräldrar genom surrogatmödraskap är heterosexuella par där kvinnan av olika medicinska anledningar inte kan genomgå en graviditet. Den vanligaste orsaken är genomgången äggstockscancer/livmoderhalscancer som leder till att livmodern måste opereras bort. För dessa kvinnor är det också praktiskt taget omöjligt att adoptera även om de tillfrisknat från sin cancersjukdom då detta är ett hinder hos många adoptionsbyråer internationellt.

  Att homosexuella män har kunnat bilda familj på detta sätt är något som skett på senaste år men dom tillhör den minsta gruppen av barnlösa par.

  Är det rimligt att tro att situationen skulle bli annorlunda jämfört med USA där det varit tillåtet i över 30år i vissa stater? Låt kvinnor själva få bestämma om de vill vara surrogatmamma eller inte och inför en individuell prövning av varje fall som SMER föreslår för att minimiera risken att någon skulle ställa upp mot sin vilja.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Andreas: det framhålls i SMER:s rapport att surrogatmödraskap inte är en ny företeelse men i media framhålls att detta är något "nytt", något "modernt". Dubbla budskap, som vi ser. Allt för att ge en positiv syn på att kvinnor skall ge bort sina barn till män.

   De kvinnor som inte har en fungerande livmoder eller ingen livmoder alls och som inte "får" adoptera, är en mycket, mycket liten grupp. Av dessa, vill heller inte alla kräva att andra kvinnor skall ge bort/sälja sina barn till dem.
   Slutsatsen vi kan dra, är alltså att det inte främst är kvinnor som efterfrågar surrogatmödraskap.

   Homosexuella män är utan tvekan den största gruppen som har "ställt krav" på regeringen att legalisera denna typ av människohandel. Det är inte svenska kvinnors önskan som regeringen syftar till att tillgodose.

   Jag instämmer i att kvinnor själva skall få fatta beslut om sina kroppar. Därför anser jag också att tex frågor om kontrakterat havandeskap eller kvinnors aborträtt skall debatteras och avgöras av uteslutande kvinnor med uteslutande stöd av kvinnlig forskning och studier på området.

   Du vet, likväl som jag, att utan gapande män i dessa frågor, skulle vi inte ens ha en debatt.

   Radera
  2. Skulle du, som man, tycka att det är okej att lagstifta om att kvinnor bara fick ge bort eller sälja sina barn till andra kvinnor och inte män?

   Jag undrar ju också varför du som man vill propagera för att kvinnor och barn skall dras in i än mer människohandel i världen, där män är köpare? Tycker du att du, som man, öht skall ge dig in i denna debatt och hur rimmar det med din åsikt att "kvinnor skall få bestämma över sina egna kroppar"? Du vill tydligen själv vara med och tycka om vad kvinnor skall göra med sina kroppar och sina barn - varför?

   Radera
 8. Det går verkligen åt fel håll just nu. Män tycks tro att kvinnors kroppar är en ugn man kan slänga in en bulle i och sedan öppna och ta ut när klockan ringer. Kvinnor är för guds skull människor och ska behandlas som sådana, och inte som föremål!

  Det är obehagligt att STATENS medicinska etiska råd använder exakt samma retorik som de anonyma på nätet. När utredningen känns som den kunde varit gjord av Flashback känns det illa. Staten är alltså inte intresserade av att skydda kvinnor, varken i Sverige eller i andra länder.

  SvaraRadera
  Svar
  1. AG: kvinnor och barn skall inte behandlas som vare sig varor eller bytesvaror. Gränsen för att tillgodose mäns "behov" av barn, måste gå vid människohandel, som Kvinnolobbyn så klokt skrev.

   SMER är oseriösa. Hela rapporten är så otroligt partisk, osaklig och pinsamt dåligt underbyggd av fakta, att man blir mörkrädd. Tänk att åtta personer, så inkompetenta för sitt arbete, sitter och skall avgöra om människohandel med kvinnor och barn skall tillåtas i landet? Man tappar all respekt, all respekt..

   Radera